Wat De Linde speciaal maakt

De Linde biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. De ontwikkeling van onze leerlingen verloopt niet vanzelfsprekend. Ze hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte.

Voor wie is ons voortgezet speciaal onderwijs?

De Linde biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of leerlingen met een meervoudige beperking en- of leerlingen die in sociaal emotioneel opzicht een leeromgeving zoals op de Linde wordt geboden nodig hebben. De leerlingen hebben gemeenschappelijk dat zij zijn aangewezen op speciale ondersteuning om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich op de toeleiding naar de samenleving, gericht op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De populatie van De Linde bevindt zich in de leerroutes 1 t/m 5, met de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid.

Actief meedoen in de maatschappij

Onze leerlingen leren actief mee te doen in de maatschappij, op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Op De Linde ontwikkelen zij bijvoorbeeld hun sociale en arbeidsmatige vaardigheden. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. Onze leerlingen worden gestimuleerd om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. Ze zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Mogelijkheden benutten

De Linde is een school waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Een school met een open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. Samen met ouders en samenwerkingspartners laten wij elke leerling groeien. Op school, tijdens Leren Op Locatie en tijdens stages. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat ze een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen, hun mogelijkheden benutten en succeservaringen opdoen. Tegelijkertijd laten we ze ontdekken waar hun grenzen liggen en leren ze hulp vragen.

Schoolgrootte

Ons mooie gebouw staat midden in een woonwijk. Momenteel telt onze school circa 90 leerlingen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. Het gebouw biedt alle faciliteiten die onze leerlingen nodig hebben. Twee groepen krijgen les in een extra unit tegenover het hoofdgebouw. Het voortgezet speciaal onderwijs is ingedeeld in 7 groepen. Deze indeling maken we op basis van leerroute, leeftijd en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Jaarplan

In het jaarplan staan de doelen waar wij dit schooljaar aan werken. Het plan is ter inzage op school. Samen met onze partners werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. In de afgelopen periode hebben wij o.a. de volgende opbrengsten gerealiseerd:

  • Ouders zijn zeer waardevolle partners; zij kennen hun kind als geen ander. Die kennis wil vso De Linde maximaal benutten. Hiertoe is een klankbordgroep ouders opgericht. Deze klankbordgroep heeft in samenwerking met het vso-team een visie geformuleerd. Vso De Linde is zeer content met het behalen van dit doel, aangezien hiermee de samenwerking geïntensiveerd en kwalitatief verbeterd wordt tussen ouders en school.
  • Leerlingen participeren maximaal naar gelang de begeleidingsbehoefte. Bij een hogere leerroute is MatchPOinD Maatwerk het platform voor het ontwikkelen van didactische maatwerkarrangementen. Voor leerlingen met een zeer intensieve begeleidingsbehoefte wordt de LACCS-methode geïmplementeerd. Doelen hieromtrent zijn behaald. Middels LACCS wordt het algemeen welbevinden verbeterd. Medewerkers volgen de LACCS-opleidingen.
  • Via MatchPOinD intensiveren we als gezamenlijke scholen de contacten met bedrijven. Daarbij zoeken we de verbinding met gemeente en andere netwerkpartners. Het doel om een passende proces- en organisatiestructuur te creëren voor het MatchPOinD-trainingscentrum is behaald.