Ons onderwijs

We zijn een school die midden in de maatschappij staat. Ons onderwijs is gericht op de toekomstige woon- en werkplek, actief burgerschap en op de vrijetijdsbesteding van de leerling in de samenleving. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.

We gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen, omdat we het belangrijk vinden dat zij een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. Onze leerlingen leren hun eigen mogelijkheden te benutten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze ontdekken waar hun grenzen liggen en dat ze leren hulp te vragen. Ons uitgangspunt is dat ouders en school samen de zorg voor de leerling delen.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 dagbesteding
  • Leerroute 2 dagbesteding
  • Leerroute 3 (beschutte) arbeid
  • Leerroute 4 arbeid
  • Leerroute 5 arbeid of entree-opleiding

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een school voor praktijkonderwijs tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter daar de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.