Onderwijsprogramma

Ons onderwijsprogramma richt zich op een toekomstige plek in de maatschappij van onze leerlingen. De aspecten wonen, werken, vrije tijd en burgerschap nemen daarom in de lessen een centrale plaats in. We stimuleren een goede vrijetijdshouding, en ontwikkelen de sociale en arbeidsmatige vaardigheden van onze leerlingen. Het onderwijsaanbod in de jongste groepen van het voortgezet speciaal onderwijs is breed en bestaat uit leer- en praktijkvakken.

Het onderwijsaanbod is gekoppeld aan het uitstroomprofiel van de leerling en wordt in de vervolggroepen steeds meer praktijkgericht. Daarnaast gaan de oudere leerlingen op stage.

We stimuleren de zelfstandigheid van de leerling op individueel niveau. Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) is hierbij uitgangspunt, gebaseerd op het Eigen Initiatief Model (EIM). Met dit model krijgen leerlingen steeds meer inzicht in hun mogelijkheden en zijn ze zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces. We bieden de leerlingen vier thema’s aan:

 1. Samenleven
 2. Gezondheid
 3. Op weg naar werk
 4. Kunst en cultuur

Leerlingen ontwikkelen hiermee een eigen digitaal portfolio.

Het lesprogramma biedt de volgende vak- en vormingsgebieden:

 • sociaal en emotioneel gedrag
 • communicatieve vaardigheden
 • cognitieve/schoolse vaardigheden
 • Engels
 • motorische vaardigheden en gezond gedrag
 • expressieve vaardigheden
 • oriëntatie op mens en ruimte
 • praktische vaardigheden
 • koken
 • catering
 • vrijetijdsbesteding
 • computeronderwijs
 • levensbeschouwelijke vorming
 • training werknemersvaardigheden/skills