Onderwijsprogramma

Ons onderwijsprogramma richt zich op een toekomstige plek in de maatschappij van onze leerlingen. De aspecten wonen, werken, vrije tijd en burgerschap staan centraal in de les. We stimuleren een goede vrijetijdshouding. Leerlingen ontwikkelen hun sociale vaardigheden en vaardigheden op het gebied van werk. 

Uitstroomprofielen en leerroutes 
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelings­perspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs. 

Voorbereid op de toekomst 
Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar: 

 • Dagbesteding: we bereiden leerlingen voor op een vorm van arbeidsgerichte of ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten als zelfstandig werken niet mogelijk is, ook niet in een aangepaste werkomgeving. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 1 of 2.
 • Arbeid: we bereiden leerlingen voor op (beschutte) arbeid. De praktijk staat centraal en stages zijn verplicht. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5.
 • Vervolgonderwijs: we bereiden leerlingen voor op vervolgonderwijs. Deze leerlingen volgen leerroute 5, 6 of 7.

Verschillende leerroutes 
Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, maar ook naar de schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren, en meer. 

Vso De Linde heeft de volgende leerroutes met uitstroomprofielen: 

 • Leerroute 1: belevingsgerichte dagbesteding
 • Leerroute 2: taakgerichte en activerende dagbesteding
 • Leerroute 3: (beschutte) arbeid
 • Leerroute 4: arbeid
 • Leerroute 5: arbeid of vervolgonderwijs

Onderwijsaanbod 
Het onderwijsaanbod is gekoppeld aan het uitstroomprofiel van de leerling. In de eerste leerjaren krijgen leerlingen leervakken en praktijkvakken. In de vervolggroepen richt het aanbod zich steeds meer op de praktijk. Dan gaan leerlingen ook op stage. We stimuleren de zelfstandigheid van de leerling op individueel niveau. Begeleid Ontdekkend Leren en het Eigen Initiatief Model zijn hierbij uitgangspunt. Leerlingen nemen zelf initiatief en krijgen steeds meer inzicht in hun mogelijkheden. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. 

Thema’s en lesprogramma 
We bieden de leerlingen vijf thema’s: samenleven, gezondheid, op weg naar werk, kunst en cultuur en de stad Deventer. Leerlingen ontwikkelen hiermee een eigen digitaal portfolio. 

 Het lesprogramma biedt de volgende vak- en vormingsgebieden: 

 • Burgerschapsvorming
 • Consumptief
 • Cognitieve/schoolse vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Computeronderwijs
 • Engels
 • Expressieve vaardigheden
 • Koken
 • Motorische vaardigheden en gezond gedrag
 • Oriëntatie op mens en ruimte
 • Praktische vaardigheden ter voorbereiding op werk
 • Praktische vaardigheden ter voorbereiding op (zelfstandig) wonen
 • Sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Training werknemersvaardigheden/skills
 • Vrijetijdsbesteding